top of page
ปันปัญญา banner.jpg

ปันปัญญา

พื้นที่แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความจริง ความดี ความงาม ของโลกและชีวิต

ชวนอ่าน

1
2

คลิปเสวนา-สนทนา-ปาฐกถา

ดาวน์โหลดหนังสือ เอกสาร และงานวิจัย

หนังสือสุขภาวะทางปัญญา.jpg

หนังสือ "สุขภาวะทางปัญญา: 15 เส้นทางสู่สุขภาวะที่สมบูรณ์ของมนุษยชาติ"

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

ที่ปรึกษาศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา

หนังสือสูจิบัตร.jpg

หนังสือสูจิบัตร (Abstract - Program Book)

งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1

"สุขภาวะทางปัญญา: สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม"

proceedings.jpg

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1

"สุขภาวะทางปัญญา: สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม"

วิจัย.jpg

รายงานโครงการวิจัย

การศึกษางานวิจัยแนวสุขภาวะทางปัญญา

และวิธีวิทยาการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปกหนังสือ.jpg

บทความ "การเปลี่ยนใหญ่ของมนุษยชาติในโลกหลังโควิด"

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

ที่ปรึกษาศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา

bottom of page