top of page
  • Facebook
  • Youtube

งานเสวนาชุด "จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ"

เวลา

บ่ายวันเสาร์ที่ 4, 11, 18, 25 มิถุนายน และ 2 กรกฎาคม 2565

สำนักงานกองทุนสนับสนุนกรสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) งามดูพลี

ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา

โครงการความสุขประเทศไทย ธนาคารจิตอาสา และโครงการสานพลังการสื่อสารภาคีเครือข่าย

ระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถานที่

จัดโดย

สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์

สนับสนุนงบประมาณ

      ในห้วงเวลาของความขัดแย้งที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งโลกและภายในจิตใจของผู้คน ทั้งแบบชัดแจ้งและแฝงตัวอยู่เงียบๆ พี่ติ๋ม – สุภาพ ดีรัตนา และ ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา ชวนกันค้นหาและแสดงประจักษ์พยานของจิตสำนึกใหม่ในมนุษย์นับจากยุคบรรพกาลถึงปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยศักยภาพของความสร้างสรรค์ ความหวัง แรงบันดาลใจ และความสามารถในการแปรเปลี่ยนความรุนแรง หวาดกลัว และเกลียดชัง เป็นพลังแห่งการอยู่ร่วมกัน ความรัก และมิตรไมตรี ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ทั้งยังสามารถคงความเป็นตัวของตัวเองและที่เติบโตไปพร้อมกันในสังคมเดียวกันได้อย่างเกื้อกูล แม้ในสถานการณ์วิกฤตและความเป็นความตาย

      ชุดเสวนาเติมพลังบวกชุด “จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ” แสดงตัวอย่างจำนวนมากที่ทำให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มชำระสะสางความผิดปกติในจิตสำนึกของตน เพื่อมองเห็นโยงใยซ่อนเร้นที่เรียกว่า “นิเวศสำนึก” ซึ่งอยู่คู่ขนานกับความเป็นมนุษย์มาตลอดตั้งแต่แรกเริ่มต้น ด้วยการผสานความรู้ความเข้าใจระดับสากลด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน ผ่านการค้นหา รวบรวม และตีความองค์ความรู้จากทั่วโลกและความรู้ร่วมในจิตวิญญาณมนุษย์ของ สุภาพ ดีรัตนา ผู้หลงใหลการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม มานุษยวิทยา เทววิทยา และปรัชญาอย่างไม่รู้จบ และออกเดินทางเพื่อใคร่ครวญโลก และสะท้อนเล่าเรื่องราวอารยธรรมมนุษย์ท่ามกลางสรรพสิ่ง

      ชุดเสวนา 5 ครั้ง เริ่มจากปฐมบท “ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล” ที่ตั้งต้นสืบค้นความเป็นมนุษย์จากผนังถ้ำในยุคหินเก่าเมื่อ 1.75 ล้านปีก่อน ต่อด้วยภาคสอง “สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว” สะพานเชื่อมในการสื่อสาร เชื่อมโยงกาลเวลาและสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกัน ไล่เรียงมาถึงภาคสาม “ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งส่งต่อร่องรอย สัญลักษณ์ และความหมายต่างๆจากอดีตมาสู่ปัจจุบันมายังภาคสี่ “มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ” และเดินทางต่อเนื่องมาถึงตอนจบที่ร่วมสมัยและเป็นปัจจุบันในหัวข้อ “พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม”

      งานเสวนาแต่ละครั้งประกอบด้วยการบรรยายของพี่ติ๋ม และต่อด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในตอนท้าย นำโดย ดร. จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร รองผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ วรรณา จารุสมบูรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเชื่อมโยงหัวใจเข้ากับเนื้อหาที่ได้รับฟังมากขึ้น และร่วมกันสรุปสะท้อนความคิดเห็นในช่วงท้ายสุด

   หลังจบชุดเสวนา 1 เดือน มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานเสวนา พบว่าราว 85% กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา เช่น การมองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียว ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ขยายมุมมองให้กว้างและมองหลายมุมมากขึ้น คิดบวก ลดการเพ่งโทษผู้อื่น เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น และเข้าใจชีวิต กลับมามีความหวังและศรัทธาในมนุษย์ได้อีกครั้ง และรู้สึกหนักแน่น มั่นคงในหนทางของความรักและความดีงาม

ฟังเสวนาย้อนหลัง

ตอนที่ 1: ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล

ตอนที่ 3: ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

ตอนที่ 2: สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว

ตอนที่ 4: มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ

ตอนที่ 5: พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม

สื่อและบทความที่เกี่ยวข้อง

บทความเกี่ยวกับงานเสวนา

1.png

บทความ “อารยธรรมมนุษย์เริ่มจากความรัก”

4.jpg

บทความ “สงบศึกวันคริสต์มาสต์”

2.jpg

บทความ “หัวใจรักจากภาพเขียนสียุคบรรพกาล”

5.jpg

บทความ “แสงสันติภาพในสงครามโลกครั้งที่ 2"

3.jpg

บทความ “ไฟสงคราม กับสายธารของ

การแพทย์เพื่อมนุษยธรรม”

บทความหลังงานเสวนา

6.jpg

บทความหลังงานเสวนา “ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล" - ย้อนอดีตไปกว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นปี เดินทางลึกลงไปที่สุดปลายถ้ำ

9.jpg

บทความหลังเสวนา “มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ” - ก่อนจะคืนอะไรให้โลก สิ่งแรกที่ต้องคืนคือ

'ความเป็นมนุษย์'

7.jpg

บทความหลังงานเสวนา “สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว” - ท่ามกลางความหลากหลายของมนุษยชาติ เรากลับมีเนื้อแท้บางอย่างเหมือนกัน

10.jpg

บทความหลังเสวนา “พลังสันติภาพกลางไฟ

สงคราม” - อำนาจและความรู้ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากความรัก

8.jpg

บทความหลังเสวนา “ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม” - เราเลือกจะเป็นมนุษย์แบบไหน

bottom of page