top of page

หลากปฏิบัติการ

ชวนเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและการงานอันมีค่าของผู้คนหลากหลายที่ร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขเพื่อผู้อื่นและสังคม

“การพัฒนาสุขภาพทางปัญญาจึงจําเป็นเร่งด่วน เพื่อเยียวยาความผุกร่อนทางจิตวิญญาณของมนุษย์
ซึ่งเป็นต้นเหตุของวิกฤตต่างๆ สร้างเสริมคุณภาพจิตใจแบบใหม่ สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม
ที่ลงลึกไปถึงคุณค่าและความหมายร่วมกัน ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายที่เป็นอยู่
เพื่อให้บุคคลและสังคมสามารถกลับมาเชื่อมโยงกับความจริง คุณค่า และความหมายที่แท้จริงของโลกและชีวิต
เยียวยาทุกขภาวะ ร่วมกันก้าวผ่านความขัดแย้งและวิกฤตรอบด้าน และขยายผลสู่การทํางานกระแสหลัก
เพื่อพลิกกระแสสังคมสู่การมีสุขภาวะแบบองค์รวมที่คนทุกกลุ่มสามารถพัฒนาตนเอง
และร่วมสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณค่าและความหมายโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของเครือข่ายสุขภาพ-สุขภาวะทางปัญญา
นธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566) ร่างสาระหมวดสุขภาพทางปัญญา

bottom of page