top of page

ภาคีสุขภาวะทางปัญญาร่วมกันสร้าง “ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง”

ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา เป็นตัวแทนภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา ร่วมแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย” ในระเบียบวาระที่ 1 “ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง” โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งออนไลน์และออนไซต์ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 21-22 ธ.ค. นี้


“ความรุนแรงในสังคมมีรากลึกอยู่ในชีวิต อยู่ในตัวเราทุกคน การกีดกัน ไม่ยอมรับ เบียดขับ ประเด็นที่เราแปะป้ายว่าเป็นความรุนแรง ไม่สามารถทำให้ความรุนแรงหายไป หากยิ่งจะทำให้พลังความรุนแรงสะสมพลังและแสดงตัวในวิธีที่รุนแรงมากขึ้น กลายเป็นระเบิดที่รอเวลาประทุออย่างเกินคาดเดายิ่งขึ้นเรื่อยๆ

 

จำเป็นที่สังคมต้องร่วมกันทำความรู้จัก มองเห็น รับฟัง และรับรู้สัญญาณเตือนทั้งหลาย เพื่อแปรเปลี่ยนพลังความรุนแรงให้สลายตัวลงแต่ต้นมือ เพื่อให้การดูแล เยียวยา และเปรเปลี่ยนเป็นพลังด้านบวก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดการใช้อำนาจที่สร้างความรุนแรงต่อบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่ในครอบครัว โรงเรียน องค์กร ชุมชน หรือพื้นที่ที่สร้างความรุนแรงกับคนที่ด้อยกว่าและเสียเปรียบกว่าทางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือกลุ่มคนชายขอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในค่านิยม วัฒนธรรม นโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐและองค์กรต่างๆ  

 

ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา มีภารกิจในการส่งเสริมการเกิดจิตสำนึกใหม่ของสังคม ที่เป็นจิตสำนึกที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงในชีวิต และเชื่อมโยงพลังต่างๆที่แตกต่างหลากหลายของสังคม เพื่อร่วมกันก้าวไปข้างหน้าด้วยกันในสังคมเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม ตั้งแต่การเชื่อมโยงของมิติภายในตนเองที่ เชื่อมโยงระหว่างตนเองกับผู้อื่น เชื่อมโยงองค์กรต่างๆในสังคม เชื่อมโยงกับความเชื่อ ความศรัทธา คุณค่าและความหมายร่วมกันในฐานะมนุษย์ และเชื่อมโยงกับสรรพชีวิตในสิ่งแวดล้อมและจิตวิญญาณโลก

 

ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา ขอหนุนเสริมการขับเคลื่อนมติระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง โดยการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายที่ทำงานส่งเสริมสุขภาพทางปัญญาในการทำงานร่วมกันเพื่อ


  1. จัดกระบวนการเรียนรู้และพื้นที่การเรียนรู้เพื่อยกระดับจิตสำนึกใหม่ของบุคคล องค์กร และสังคมสู่จิตสำนึกแห่งการลดความรุนแรงและสันติภาพในการอยู่ร่วมกัน

  2. สื่อสารแนวคิด ข้อมูล ความรู้สำคัญ พร้อมนวัตกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ พร้อมช่องทางเข้าถึง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประเด็นความรุนแรงในสังคมไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทั้งระหว่างคนกับคนและคนกับธรรมชาติ เพื่อลดความหวาดกลัว สร้างความเข้าใจ และยกระดับจิตสำนึกใหม่ของสังคมสู่จิตสำนึกแห่งสันติในการอยู่ร่วมกัน

  3. ร่วมจัดทำนโยบายสาธารณะในประเด็นต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมมิติทางจิตวิญญาณ และเติมพลังอำนาจให้ผู้เสียเปรียบและถูกกระทำความรุนแรง โดยเน้นการเปิดพื้นที่การทำงานร่วมกันของสังคมอย่างกว้างขวางและหลากหลาย”


ถ้อยแถลงโดย จารุปภา วะสี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา

คณะทำงานพัฒนาประเด็นระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง

เพื่อเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2566
อ่านร่างมติ “ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง” ที่ https://www.nationalhealth.or.th/sites/default/files/upload_files/1-2NHA16.pdf


ดูกำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย” ที่ https://www.nationalhealth.or.th/th/nha16eva1


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page