top of page

T5-6 กลิ่นและการเยียวยา

บันทึกงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญาครั้งที่ 1

“สุขภาวะทางปัญญา: สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม”กลิ่นและการเยียวยา


ชวนออกแบบกลิ่นบำบัดสำหรับตนเองผ่านกระบวนการค้นหาความเป็นตัวตน ดังนี้

  1. เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานสำหรับการปรุงน้ำหอม ตั้งแต่เรื่อง Fragrance Wheel, Perfume Pyramid, Sensory Marketing

  2. เรียนรู้การจับคู่โน้ตกลิ่น และวางโทนกลิ่นให้เหมาะกับอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล

  3. ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมช่วยปรุงกลิ่นให้ออกมาตรงกับตัวตนภายในของผู้เรียน

เราอยากแชร์ความรู้และประสบการณ์สำหรับผู้ที่มีความฝันอยากก้าวเดินในเส้นทางเรื่องกลิ่น ให้เราเป็นสถานที่ร้อยเรียงประสบการณ์ที่ดี และบ่มเพาะเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสำหรับทุกคนสรุปภาพรวมการจัด


การปรุงความหมายของน้ำหอม ออกแบบมาเป็นการสื่อสารแบบไร้เสียง (Nonverbal Communication) ในกระบวนการรับกลิ่น จมูกและสมองสามารถจดจำและแยกแยะกลิ่นได้เป็นหมื่นกลิ่นถ้าได้รับการฝึกใช้อย่างเต็มศักยภาพ และเชื่อมโยงถึงคน ช่วงเวลา เหตุการณ์ และบริบทต่างๆ โดยกระบวนการนี้เกิดขึ้นในส่วน Limbic System เป็นความรู้สึกที่เกี่ยวโยงกับประสบการณ์ชีวิต ทำให้แต่ละคนอาจตีความไม่เหมือนกัน การใช้กลิ่นเยียวยาอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) สุคนธบำบัด (Aromatherapy) คือการใช้กลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติ (Essential Oil) ในการช่วยบำบัดรักษาผ่านทางประสาทสัมผัส และ (2) Aromachology ที่มาจากคำว่า Aroma และ Psychology คือไม่สนใจว่าวัตถุดิบที่ใช้ทำมาจากอะไร แต่เน้นความรู้สึกของการรับรู้ในสมอง เช่น เป็นกลิ่นที่ทำให้ผ่อนคลาย ไว้วางใจ ทำให้นอนหลับได้


ในช่วง Workshop ให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยแบ่งกลิ่นตามโน้ต ได้แก่

  • Top Note เป็นกลิ่นที่ฟุ้งกระจาย เช่น ซีตรัส ใบไม้เขียว ผลไม้ ให้ความรู้สึกความเย็น สดชื่น

  • Middle Note ในกลุ่มของดอกไม้และเครื่องเทศ เป็นกลิ่นที่เป็นโครงสร้างหลัก

  • Base Note เปรียบเหมือนฐานรากของกลิ่น เป็นกลุ่มจากแอมเบอร์หรือไม้ ไม่ฟุ้งกระจายแต่ทน


โดยกระบวนการปรุงน้ำหอมนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้สื่อสารภายในกับตนเอง เลือกสรรตามความสนใจ สร้างสรรค์ และให้ความหมายกับสิ่งที่ทำ เปรียบเสมือนการเรียนรู้จากภายใน และเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเอง “Be your own sphere”


อ่านเอกสารบันทึกเวทีเสวนาฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/410U7XqComments


Commenting has been turned off.
bottom of page