top of page

วิดีโอบันทึกกิจกรรมเวทีกลาง งานประชุมวิชาการฯ

วิดีโอบันทึกกิจกรรมเวทีกลาง งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1 "สุขภาวะทางปัญญา: สุขภาวะทางปัญญา จิตวิญญาณ และสังคม"


วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ย้อนดูเส้นทางความเชื่อมโยงของผู้ปฏิบัติการและนักวิชาการ เปิดพื้นที่แบ่งปันความเข้าใจถึงความสำคัญของจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับสุขภาพและสังคม สร้างศักยภาพใหม่ของ “ปัญญาปฏิบัติ” แบบข้ามศาสตร์เพื่อรับมือความผันผวนที่ถาโถมรอบด้าน สร้างเส้นทางเชื่อมโยงกับเวทีนโยบายสุขภาพระดับชาติและสากล และร่วมเป็นเครือข่ายทำงานเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะในระยะยาว


ด้วยความร่วมมือของมีองค์กรร่วมจัด 39 องค์กร กับห้องประชุมย่อย 26 ห้อง และกิจกรรมเวทีกลางมากมายWelcome Home


โดยพิธีกรตลอดงาน อ.มัลลิกา ตั้งสงบ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ การแสดงดนตรีจาก “วงสลึง” วงดนตรีเพื่อชีวิตแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ก่อตั้งวงสลึง ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และบุหงา ลิ้มสวาท พยาบาลผู้ก่อตั้งเครือข่ายอาสาไทยแคร์ และสมาชิกวง อ.ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการฯ


กล่าวรายงาน โดย จารุปภา วะสี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา

กล่าวต้อนรับ โดย ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล่าวเปิดงาน โดย ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และประธานการจัดงานประชุมวิชาการฯ และ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 8 สสส.
ปาฐกถา “สุขภาวะทางปัญญา: 15 เส้นทางสู่สุขภาวะที่สมบูรณ์ของมนุษยชาติ”

โดย Keynote speaker ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ประธานที่ปรึกษาการจัดงานประชุมวิชาการฯ
การแสดง “ผีเสื้อแห่งชีวิต” Inner Talk Performance วิถีภายในกับการทำงานสังคม


โดย วรรณวิภา มาลัยนวล บริการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ชัยพร นำประทีป นักดนตรีผู้ใช้ใจมองกายยามป่วยไข้

ฟารีดา จิราพันธุ์ นักแสดงหญิงมุสลิม

และ เอกวัฒน์ พิมพ์สวรรค์ LGBTQ+ ด้วยหัวใจและอำนาจภายใน

กำกับการแสดงโดย ฟารีดา จิราพันธุ์
Sunset Party พื้นที่แห่งมิตรภาพ


รับประทานอาหารเบาๆ ทำความรู้จักเพื่อนมิตร นั่งคุยกันสบายๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย อาทิ

  • สุนทรียสนทนา “หลากความหมายของจิตวิญญาณ – สุขภาวะทางปัญญา” ชวนสนทนาโดย ดร.นพ.สกล สิงหะ หน่วยชีวันตาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • ล้อมวงคุย-เล่นดนตรี “ดนตรีและบทกวีกับมิติภายในของคนทำงานเพื่อสังคม” ชวนคุยโดย วงสลึง

  • พิธีกรรมและการเยียวยาจิตวิญญาณ นำกระบวนการโดย ดร.อันธิฌา แสงชัย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Dialogue to Explore What’s Next

 

โดย Professor Dr.Naresh Singh, Professor and Executive Dean, JSGP and Director, Centre for Complexity Economics, Applied Spirituality and Public Policy, O.P. Jindal Global University, India และ ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสวนา “การเดินทัพทางไกลของขบวนคนทำงานสุขภาวะทางปัญญา”


โดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และประธานการจัดประชุมวิชาการฯ

และผู้แทนจาก 5 ประเด็นหลักในการประชุมวิชาการฯ ชวนสนทนาโดย ประสาน อิงคนันท์ บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด และรับฟังความเห็นจากผู้ร่วมประชุม
การประกาศเจตนารมณ์ และพิธีปิดงานประชุม

กล่าวปิดงาน โดย ญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และประธานการจัดประชุมวิชาการ
ชมวิดีโอห้องประชุมย่อยย้อนหลังทั้งหมดได้ที่


และติดตามสรุปเนื้อหาและภาพบรรยากาศประชุมย่อยทั้งหมดได้ตลอดเดือนตุลาคมที่

✅ เพจจิตวิวัฒน์ – New Consciousness


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page