top of page

T3-3 Foresight Workshop: The Future of Public Policy for Spirituality

บันทึกงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญาครั้งที่ 1

“สุขภาวะทางปัญญา: สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม”Foresight Workshop: The Future of Public Policy for Spirituality

อนาคตของนโยบายสาธารณะต่อจิตวิญญาณ


การนำเสนอผลการศึกษาเชิงวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านอนาคตศาสตร์ที่เกี่ยวกับอนาคตของนโยบายสาธารณะต่อจิตวิญญาณให้กับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชนนักปฏิบัติ เป็นโอกาส ที่ดีในการสำรวจความเชื่อมโยงของการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณและนโยบายสาธารณะ ซึ่งสามารถนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตทั้งโลกภายในและภายนอกในปัจจุบัน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสำรวจและปรึกษาหารือกับผู้มีความสนใจร่วมกัน เพื่อแบ่งปัน สนับสนุนการตีความ และเพิ่มความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของจิตวิญญาณและนโยบายสาธารณะ ผลการศึกษาและกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการรวมกันระหว่างโลกภายในและภายนอก อารมณ์ ความรู้สึก จิตวิญญาณ ความเป็นเหตุเป็นผล และความสำคัญของการรับรู้และเข้าใจเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับสังคมและนโยบายสาธารณะ ในมิติที่มากกว่าภาษา ข้อถกเถียง และการปฏิบัติ รวมไปถึงการนำมาหลอมรวมออกแบบเป็นนโยบายสาธารณะโดยรวมแล้ว การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นหมุดหมายที่ดีในการร่วมกันสำรวจความเชื่อมโยงระหว่าง spirituality & public policy และเป็นโอกาสในการหล่อหลอมและเชื่อมโยงทางสังคมกับผู้ที่มีความสนใจเช่นกัน เพื่อเข้าใจและตอบสนองความต้องการและองค์ความรู้จากภาคีภาคส่วนต่างๆ และเป็นแนวทางในการออกแบบนโยบายสาธารณะต่อจิตวิญญาณร่วมสมัยแบบใหม่ให้กับประเทศไทยสรุปภาพรวมการจัด


Stories that became culture,


Cultures that became history.


History that we believe is ‘real’


The Future of Public Policy for Spirituality อนาคตของนโยบายสาธารณะต่อจิตวิญญาณเป็น Workshop ที่นําเสนอพาผู้เข้าร่วมสํารวจความเชื่อมโยงของจิตวิญญาณและนโยบายสาธารณะ ซึ่งสามารถนําเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตทั้งโลกภายในและภายนอกในปัจจุบัน ผ่านเครื่องมือภูเขาน้ำแข็ง ที่จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการรวมกันระหว่างโลกภายในและภายนอก อารมณ์ ความรู้สึก จิตวิญญาณ ความเป็นเหตุเป็นผล และความสําคัญของการรับรู้และเข้าใจเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับสังคมและนโยบายสาธารณะ โดย ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ เชื่อมโยงให้เห็นว่า Spirituality as a movement is perhaps another ‘storytelling’ ซึ่งนโยบายสาธารณะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือ Storytelling อันทรงพลัง ที่ใช้เล่าเรื่องทั้งการสร้าง หรือ ลบ หรือ เปลี่ยนวาทกรรม ทั้งนี้ก็ในส่วนของ Public Policy for Spirituality ก็นำเสนอว่าเราสามารถมองเรื่องนี้ได้ 2 ทางคือ Policy ที่จะช่วย Spiritual Health และ Policy ที่มี Spirituality ขอยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยยกระดับสุขภาวะทางปัญญาให้ดีขึ้น ดังนี้

 • Research and Documentation

 • Community Building Initiatives

 • Arts and Culture Support

 • Mental Health and Spiritual Counseling

 • Public Meditation and Healing Centers

 • Mandatory Quiet Times in Public Spacesและหากเราเอา Spirituality มาบวกกับ Public Policy จะเป็นอย่างไรได้บ้างในสาขาต่างๆ ดังนี้

 • Ethical Foundations

 • Moral Dilemmas

 • Environmental Policy

 • Healthcare and Bioethics

 • Education

 • Criminal Justice and Rehabilitation

 • International Relations and Conflict Resolution

 • Diverse Groups of Minorities

 • Freedom of Religion and Belief

 • Social Welfare

 • Volunteerism and Social Engagement

 • Cultural Heritage and Identity

 • Economic Progress


อ่านเอกสารบันทึกเวทีเสวนาฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3FTgwwa


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page