top of page

T1-3 บนเส้นทางของผู้ดูแล (The Caregivers’ Path)

บันทึกงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญาครั้งที่ 1

“สุขภาวะทางปัญญา: สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม”บนเส้นทางของผู้ดูแล (The Caregivers’ Path)


สรุปภาพรวมการจัด


How are you? คำถามสั้นๆที่เราคุ้นเคย ซึ่งจุดเริ่มต้นของการ Care เป็นคำถามที่สะท้อนถึงความ ใส่ใจ เป็นคำถามสั้นๆที่ให้ความหวังและพลังกับผู้ฟัง จากหนังสือ The Soul of Care: The Moral Education of a Husband and a Doctor โดย Dr. Arthur Kleinman ที่วิเคราะห์ตัวเองจากการเป็นผู้ดูแลภรรยาที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมกว่า 10 ปี โดยในหนังสือเล่มนี้บอกว่าความสัมพันธ์ คือศูนย์กลางของการดูแล ซึ่งการดูแลคือการแลกเปลี่ยนของขวัญที่เราได้ให้ และรับด้วย โดยของขวัญเป็นความใส่ใจ, การทำให้มั่นใจ, การช่วยเหลือที่ช่วยได้จริง, การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ จิตใจและการให้ความรู้สึกว่าเรายึดถือคุณค่าความดีงามร่วมกันทั้งนี้ “การดูแล” คือ Professional caregiving, Family caregiving และ self-care เพราะการดูแลที่ดี ผู้ดูแลต้องดูแลตัวเองให้เป็นด้วย ทั้งการดูแลด้านอารมณ์ จิตใจ และร่างกาย ซึ่งการสำรวจตนเองของผู้ดูแลนั้น สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือทางมานุษยวิทยาที่เรียกว่า Autoethnography หรือ อัตชาติพันธุ์วรรณา โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาชีวิตของตัวเอง โดยเครื่องมีนี้มีไว้เพื่อวิพากษ์ เพื่อเข้าใจชีวิต เน้นคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ เปิดเผยความอ่อนแอ หามุมมองใหม่ เพื่อให้เข้าใจได้กว้างขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะชวนทุกท่านมาสำรวจจุดเจ็บปวดของตัวเอง เพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นผู้ดูแลใช้ชีวิตจากจุดเจ็บปวดที่ตัวเองมี และเมื่อเราร้อยเรียงกันเราจะเห็นเส้นทางของการเดินทางของผู้ดูแลที่ประกอบสร้างตัวเราขึ้นมา


โดยสิ่งที่ผมทดลองพัฒนาขึ้นมาคือแนวคิดที่มองว่าเราต้องดูแลตัวเองเป็นหลัก เพราะเมื่อเราไม่แคร์ตัวเอง นั่นคือเรากำลังทำร้ายคนอื่น ซึ่งสามารถฝึกได้ด้วยการกลับมาอยู่กับปัจจุบัน กลับมาถามตัวเราว่าเราคือใคร เรากำลังทำอะไรอยู่ สุดท้ายคือการต้องกลับมาถามตัวเองว่าเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้ เมื่อเรามี Act of Self Love แล้วเราก็จะมี Act of Care เพราะการเริ่มต้นเป็นผู้ดูแลเกิดจากเพียงไม่กี่วินาทีที่เราเริ่มให้ความใส่ใจ


อ่านเอกสารบันทึกเวทีเสวนาฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3Qo6zMb

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page